Tuesday, January 12, 2010

ร่นถอยหรือก้าวเดิน

ตอนนี้...ข้าพเจ้าสับสนและใคร่ครวญ
จะร่นถอยหรือก้าวเดิน...

การร่นถอยกลับไปสู่...ความหนาวเหน็บ
และโดดเดี่ยว แต่หาญกล้าต่อการก้าวเดิน

บทเรียนรู้...เรียนรู้แล้วว่าเรานั้นไม่ถนัดนักที่จะนำพาตนเองไปเช่นนี้
หยุดและพัก...และก้าวเดิน
ไปตามความมุ่งมั่น...ของเธอต่อไปนั้นดีหรือไม่
ฤา...ก้าวเดินไปตามลำพังด้วยความอบอุ่นในใจ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home